19. VE 20. YÜZYIL DÖNEMECİNDE AMERİKA’DA ERMENİ SORUNU YANSIMALARI: TÜRKİYE VE ERMENİ MEZALİMİ KİTAP ÖRNEĞİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  14.02.2015

Yazar: ELÇİN YILMAZ
Danışman: PROF. DR. BAYRAM BAYRAKDAR
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Karşılaştırmalı Tarih Bilim Dalı
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2013)

Özet: “Ermeniler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yıllarca huzur ve barış içinde yaşayan, siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan haklara sahip olan bir milletti. Özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde Ermenilerle kurulan dostluk, 6 cemaatlik Ermeni topluluğunun oluşturulması ile daha da pekişmiştir. Osmanlı milletlerinden biri olarak Ermeniler çok huzurlu bir dönem yaşamışlar, imparatorluğun büyümesinde çok önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Devlete bağlılık ve hizmetlerinden dolayı ‘millet-i sadıka’ sıfatını almışlardır. Önemli görevler alan Ermeniler, tercüman, vergi toplayıcısı, mimar, zanaatkâr ve hatta bakan olarak bile çalışmışlardır. Böylece pek çok aristokrat Ermeni ailesi ortaya çıkmıştır. Ermenilerin, Türkler ile ilişkilerinin kötüye gitmesi özellikle Rusya, İngiltere, Amerika ve Fransa gibi ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı’nın toprak bütünlüğünden vazgeçmeleri ile doğrudan ilişkilidir. Büyük Güç olarak tanımlanan bu devletlerin Ermenileri kullanarak nüfuz elde etme gayretleri sonucunda özellikle 19.yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti’nde Ermeni Sorunu gittikçe büyümüş ve imparatorlukta Ermenilerin ve çetelerinin çıkardığı isyanlar ve kaos ortamı baş rol oynamıştır. Bu proje kapsamında, 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl dönemecinde yaşanan Ermeni sorunu araştırılmıştır. Aslında bu konu pek çok tarihçi ve yazar tarafından incelenmiştir. Bu çalışmanın farkı yabancı literatürde temel kaynaklardan biri olan ve henüz Türkçe’ye çevrilmemiş bir eseri Türkçe’ye çevirerek, karşıt görüş içeren diğer kaynaklarla karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma sonuncunda varılmak istenen hedef, Amerika’da Ermeni sorununun algılanma biçimini ortaya koyarak, belgelere dayandırılmayan asılsız anlatımların nedenlerini sunmaktır.”

Anahtar Kelimeler: Ermeni Sorunu, Mezalim, İsyanlar, Ermeni Milleti