Aynı Çatı Altında 700 Yıl

1071-1774

Selçuklular ile başlayan, Türk beylikleri dönemi ve sonrasında Osmanlı Devleti ile devam eden bu dönemin önemi, Türkler ile Ermenilerin resmen bir arada yaşamaya başladıkları zaman dilimi olmasıdır. Türklerin Anadolu’da meskun olmasından kabaca Küçük Kaynarca Antlaşması’na kadar geçen süre Türk-Ermeni ilişkilerinin en uzun dönemini temsil eder. Çünkü artık bir arada yaşamaya başlamış iki topluluk bulunmaktadır. Her…

Tamamı için tıklayın.

CANAN SEYFELİ – ANADOLU’DA ERMENİ HALKININ DOĞUŞU

Ermenilerin Anadolu’da Hıristiyanlığı kabul etmeleriyle eşzamanlı olarak milli kimliklerinin de oluşmaya başladığı görülür. Ermeni Hristiyanlığı aynı zamanda Ermenilerin milli bir hüviyet kazanmalarında da önemli bir rol oynamıştır. Milattan sonra 451 yılında gerçekleşen Avarayr Mücadelesi sonrası Doğu Anadolu Bölgesi’ne doğru genişleyen bir coğrafyada yaklaşık olarak 50 Ermeni kabilesi bir araya gelerek bir krallık oluşturmuşlardır.

İzlemek için tıklayın.

BEKİR GÜNAY – ERMENİLERİN KUTSAL BELDESİ AKMEŞE/ARMAS

 İstanbul’un fethinden sonra Ermeni Patrikliği’nin Kütahya’dan İstanbul’a taşınmasıyla birlikte Batı Ermenilerinin İzmit, Bursa, İznik ve İstanbul bölgesinde yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu bölge içinde yer alan Akmeşe/Armas Ermeniler için kutsal bir mekândır. Ermenilerin hac ibadetini yapmak üzere özellikle güz aylarında Akmeşe/Armas’a geldikleri bilinir. Osmanlı evrakında Ermenilerin hac ibadetlerini güvenli ve huzurlu yapabilmeleri için İzmit Valiliği’ne gönderdiği talimatlara…

İzlemek için tıklayın.

Davıd Leupold – Kilikya Ermenilerini Farklı Kılan Neydi?

 Kilikya bölgesinde yaşayan Ermeniler oldukça kozmopolit bir çevreye yerleşmişti ve kendi konumlarını hep çok taraflı bir çerçeve içerisinde pazarlık etmek zorunda kalmıştı. Bu durum onları, bölgede çoğunluğu oluşturan Ermenilerden farklı kılmaktaydı.

İzlemek için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – MİLLET SİSTEMİNİN KURUMSAL TEMELLERİ

Daha sonraları Millet Sistemi diyeceğimiz sistemin kurumsal temelleri Fatih Sultan Mehmed zamanında atılmıştır. Sistemin merkezine oturtulan Patriklikler, Ermeniler için Ermeni Patrikliği, Rumlar için Rum Patrikliği ve daha sonra Yahudilerle birlikte de Hahambaşılık kurumları kendi içinde bir çeşit otonomi barındıran kurumlardı. Osmanlı toplumu içinde gayrimüslimlerin gündelik varlıkları, var oluş biçimlerini zimmet hukuku ile garanti altına alındıktan…

İzlemek için tıklayın.

Eyyüp Altun – Müslüman Ermeni Diyaloğunun Tarihi Seyri

Aşağı yukarı dokuz yüz yıllık bir Müslüman ve Ermeni birlikteliği söz konusu. Bu birliktelik içinde karşılıklı sosyal, ekonomik, ticari ilişkiler sıkıntısızca yüzyıllar boyu devam ediyor. Fakat büyük devletler işin içine girdiği zaman her şey karman çorman oluyor.

İzlemek için tıklayın.