Aynı Çatı Altında 700 Yıl

1071-1774

Selçuklular ile başlayan, Türk beylikleri dönemi ve sonrasında Osmanlı Devleti ile devam eden bu dönemin önemi, Türkler ile Ermenilerin resmen bir arada yaşamaya başladıkları zaman dilimi olmasıdır. Türklerin Anadolu’da meskun olmasından kabaca Küçük Kaynarca Antlaşması’na kadar geçen süre Türk-Ermeni ilişkilerinin en uzun dönemini temsil eder. Çünkü artık bir arada yaşamaya başlamış iki topluluk bulunmaktadır. Her…

Tamamı için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – ERKEN DÖNEMDE OSMANLI GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

 Osmanlı Devleti aslında kuruluşundan beri içinde gayrimüslimleri olan bir devletti. İlk dönemlerden beri Hıristiyan köylüleri Osmanlı coğrafyasının ana unsurları arasındaydılar. Politik aktör değilseler de yine önemli iktisadi aktörlerdi. Müslüman ve gayrimüslim ayrımının önemi yoktu. Vergi toplama sisteminin içinde vergi kaynağı olarak tebaasına bakan bir devlet yapısı söz konusuydu bu dönemde.

İzlemek için tıklayın.

HAKAN KIRIMLI – KIRIM TATARLARI VE OSMANLI İLİŞKİLERİ

 19. asra kadar Kırım Tatarları kimliğini belirleyen en önemli unsur Müslümanlık olmuştur. Kırım Tatarları Türk dili konuşan, Osmanlılarla çok uzun yıllar münasebetleri olan, Osmanlı kültürünün ve Osmanlı Türk dilinin de özellikle çok derinine nüfus etmiş olduğu bir halktır.

İzlemek için tıklayın.

CANAN SEYFELİ – ANADOLU’DA ERMENİ HALKININ DOĞUŞU

Ermenilerin Anadolu’da Hıristiyanlığı kabul etmeleriyle eşzamanlı olarak milli kimliklerinin de oluşmaya başladığı görülür. Ermeni Hristiyanlığı aynı zamanda Ermenilerin milli bir hüviyet kazanmalarında da önemli bir rol oynamıştır. Milattan sonra 451 yılında gerçekleşen Avarayr Mücadelesi sonrası Doğu Anadolu Bölgesi’ne doğru genişleyen bir coğrafyada yaklaşık olarak 50 Ermeni kabilesi bir araya gelerek bir krallık oluşturmuşlardır.

İzlemek için tıklayın.

EUGENIA KERMELI – OSMANLI’DA HUKUK VE GAYRİMÜSLİMLER

Hem kadı mahkemeleri kayıtlarından hem de Ortodoks kilisesi kayıtlarından ortaya çıkan tablo Osmanlı’da canlı bir toplum yaşamının olduğu, Müslüman ve Hıristiyanların sanıldığının aksine içiçe yaşayan, yakın ilişkiler içerisinde bulunan topluluklar olduğu şeklindedir.

İzlemek için tıklayın.

Davıd Leupold – Kilikya Ermenileri, Hafıza ve Çok Dillilik

 Kilikya Ermenileri, Osmanlı Devleti’nde Vilayat-ı Sitte olarak bilinen bölgelerde yaşayan Ermenilerden farklı bir kültürel dinamiğe sahiptirler. Kilikya Ermeni Krallığı’nın kozmopolit bir bölgede kurulmuş olması ve o bölgede yaşayan diğer gruplarla münasebetleri diğer Ermenilerle aralarında kültürel farkların doğmasına sebep olmuştur.

İzlemek için tıklayın.