Aynı Çatı Altında 700 Yıl

1071-1774

Selçuklular ile başlayan, Türk beylikleri dönemi ve sonrasında Osmanlı Devleti ile devam eden bu dönemin önemi, Türkler ile Ermenilerin resmen bir arada yaşamaya başladıkları zaman dilimi olmasıdır. Türklerin Anadolu’da meskun olmasından kabaca Küçük Kaynarca Antlaşması’na kadar geçen süre Türk-Ermeni ilişkilerinin en uzun dönemini temsil eder. Çünkü artık bir arada yaşamaya başlamış iki topluluk bulunmaktadır. Her…

Tamamı için tıklayın.

CANAN SEYFELİ – ANADOLU’DA ERMENİ HALKININ DOĞUŞU

Ermenilerin Anadolu’da Hıristiyanlığı kabul etmeleriyle eşzamanlı olarak milli kimliklerinin de oluşmaya başladığı görülür. Ermeni Hristiyanlığı aynı zamanda Ermenilerin milli bir hüviyet kazanmalarında da önemli bir rol oynamıştır. Milattan sonra 451 yılında gerçekleşen Avarayr Mücadelesi sonrası Doğu Anadolu Bölgesi’ne doğru genişleyen bir coğrafyada yaklaşık olarak 50 Ermeni kabilesi bir araya gelerek bir krallık oluşturmuşlardır.

İzlemek için tıklayın.

Davıd Leupold – Kilikya Ermenilerini Farklı Kılan Neydi?

 Kilikya bölgesinde yaşayan Ermeniler oldukça kozmopolit bir çevreye yerleşmişti ve kendi konumlarını hep çok taraflı bir çerçeve içerisinde pazarlık etmek zorunda kalmıştı. Bu durum onları, bölgede çoğunluğu oluşturan Ermenilerden farklı kılmaktaydı.

İzlemek için tıklayın.

EUGENIA KERMELİ – OSMANLI’DA MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

19. yüzyıl öncesi Osmanlı toplumuna bakıldığında Müslümanların ve gayrimüslimlerin içiçe bir yaşam pratiğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burada hukukî bir serbestiyet söz konusu. Osmanlı İmparatorluğu bir manada, Hanefi hukukuna daha fazla önem vererek, gayrimüslümanların günlük hayatını biraz daha kolaylaştırdı diyebiliriz.

İzlemek için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – ERKEN DÖNEMDE OSMANLI GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

 Osmanlı Devleti aslında kuruluşundan beri içinde gayrimüslimleri olan bir devletti. İlk dönemlerden beri Hıristiyan köylüleri Osmanlı coğrafyasının ana unsurları arasındaydılar. Politik aktör değilseler de yine önemli iktisadi aktörlerdi. Müslüman ve gayrimüslim ayrımının önemi yoktu. Vergi toplama sisteminin içinde vergi kaynağı olarak tebaasına bakan bir devlet yapısı söz konusuydu bu dönemde.

İzlemek için tıklayın.

EVGENİ RADUSHEV – OSMANLI SİYASETİNİN DENGE UNSURLARI

Osmanlılar imparatorluklarını farklı kültürlere, farklı etnik gruplara ve farklı dinlere bağlı tebaa arasında bir denge kurmaları sayesinde inşa etmişlerdir.

İzlemek için tıklayın.