Aynı Çatı Altında 700 Yıl

Eyyüp Altun – Müslüman Ermeni Diyaloğunun Tarihi Seyri

Aşağı yukarı dokuz yüz yıllık bir Müslüman ve Ermeni birlikteliği söz konusu. Bu birliktelik içinde karşılıklı sosyal, ekonomik, ticari ilişkiler sıkıntısızca yüzyıllar boyu devam ediyor. Fakat büyük devletler işin içine girdiği zaman her şey karman çorman oluyor.

İzlemek için tıklayın.

BEKİR GÜNAY – ERMENİLERİN KUTSAL BELDESİ AKMEŞE/ARMAS

 İstanbul’un fethinden sonra Ermeni Patrikliği’nin Kütahya’dan İstanbul’a taşınmasıyla birlikte Batı Ermenilerinin İzmit, Bursa, İznik ve İstanbul bölgesinde yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu bölge içinde yer alan Akmeşe/Armas Ermeniler için kutsal bir mekândır. Ermenilerin hac ibadetini yapmak üzere özellikle güz aylarında Akmeşe/Armas’a geldikleri bilinir. Osmanlı evrakında Ermenilerin hac ibadetlerini güvenli ve huzurlu yapabilmeleri için İzmit Valiliği’ne gönderdiği talimatlara…

İzlemek için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – MİLLET SİSTEMİNİN KURUMSAL TEMELLERİ

Daha sonraları Millet Sistemi diyeceğimiz sistemin kurumsal temelleri Fatih Sultan Mehmed zamanında atılmıştır. Sistemin merkezine oturtulan Patriklikler, Ermeniler için Ermeni Patrikliği, Rumlar için Rum Patrikliği ve daha sonra Yahudilerle birlikte de Hahambaşılık kurumları kendi içinde bir çeşit otonomi barındıran kurumlardı. Osmanlı toplumu içinde gayrimüslimlerin gündelik varlıkları, var oluş biçimlerini zimmet hukuku ile garanti altına alındıktan…

İzlemek için tıklayın.

CANAN SEYFELİ – GAYRİMUSLİMLERİN İDARE BİÇİMİ

Osmanlı, fethettiği bölgelerin insanlarını, din, adet ve geleneklerini tanımaya önem verir ve ancak bundan sonra onları biçimlendirme çabasına girerdi.

İzlemek için tıklayın.

NEDİM İPEK – TÜRKLERİN VATAN ALGISI VE GAYRİMÜSLİMLERLE İLİŞKİLER

Türkler hakimiyetleri altında bulunan Rum, Ermeni ve Yahudi gibi gayrimüslim toplulukların kendilerine özgü değerlerini yaşayabilmelerine özen göstermişlerdir. Bunun temelinde ise nüfus çeşitliliğinin bir zenginlik kaynağı olarak görülmesi yatar. Nüfus zenginliği daha çok vergi geliri demektir ve dolayısıyla daha büyük bir güç elde edilmesini sağlayacaktır.

İzlemek için tıklayın.

NATALIA CHERNICENKINA – RUS ARŞİV BELGELERİ

Rusya’da Bolşevikler iktidara gelir gelmez eski Çarlık hükümetinin arşivlerini ve gizli yazışmalarını yayınlamaya başladılar. Özellikle Ermeni Meselesi ile ilgili, Taşnak veya Hınçak cemiyetleriyle ilgili belgeler hem Rus hem de yabancı araştırmacıların erişimine açıktır.

İzlemek için tıklayın.