Aynı Çatı Altında 700 Yıl

EVGENİ RADUSHEV – OSMANLI SİYASETİNİN DENGE UNSURLARI

Osmanlılar imparatorluklarını farklı kültürlere, farklı etnik gruplara ve farklı dinlere bağlı tebaa arasında bir denge kurmaları sayesinde inşa etmişlerdir.

İzlemek için tıklayın.

CANAN SEYFELİ – GAYRİMUSLİMLERİN İDARE BİÇİMİ

Osmanlı, fethettiği bölgelerin insanlarını, din, adet ve geleneklerini tanımaya önem verir ve ancak bundan sonra onları biçimlendirme çabasına girerdi.

İzlemek için tıklayın.

EUGENIA KERMELİ – OSMANLI’DA MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

19. yüzyıl öncesi Osmanlı toplumuna bakıldığında Müslümanların ve gayrimüslimlerin içiçe bir yaşam pratiğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burada hukukî bir serbestiyet söz konusu. Osmanlı İmparatorluğu bir manada, Hanefi hukukuna daha fazla önem vererek, gayrimüslümanların günlük hayatını biraz daha kolaylaştırdı diyebiliriz.

İzlemek için tıklayın.

NEDİM İPEK – TÜRKLERİN VATAN ALGISI VE GAYRİMÜSLİMLERLE İLİŞKİLER

Türkler hakimiyetleri altında bulunan Rum, Ermeni ve Yahudi gibi gayrimüslim toplulukların kendilerine özgü değerlerini yaşayabilmelerine özen göstermişlerdir. Bunun temelinde ise nüfus çeşitliliğinin bir zenginlik kaynağı olarak görülmesi yatar. Nüfus zenginliği daha çok vergi geliri demektir ve dolayısıyla daha büyük bir güç elde edilmesini sağlayacaktır.

İzlemek için tıklayın.

NATALIA CHERNICENKINA – RUS ARŞİV BELGELERİ

Rusya’da Bolşevikler iktidara gelir gelmez eski Çarlık hükümetinin arşivlerini ve gizli yazışmalarını yayınlamaya başladılar. Özellikle Ermeni Meselesi ile ilgili, Taşnak veya Hınçak cemiyetleriyle ilgili belgeler hem Rus hem de yabancı araştırmacıların erişimine açıktır.

İzlemek için tıklayın.

BEKİR GÜNAY – İZMİT SOSYAL HAYATINDA ERMENİLERİN YERİ

93 Harbi öncesinde İzmit’in sosyal hayatında Ermenilerin çok önemli tesirleri olmuştur. Örneğin şehrin ilk matbaa ustaları Ermenilerdir. Genellikle ipek böcekçiliği ve marangozlukla uğraşan Ermenilerin şehrin ticari hayatını belirledikleri de söylenebilir.

İzlemek için tıklayın.