Geciken Doğum Sancıları

AKIN ÇELİK – İTİLAF DEVLETLERİ’NİN İŞGAL GEREKÇESİ OLARAK ERMENİ MESELESİ

30 Ekim 1918’de başlayan mütareke döneminde İtilaf Devletleri Ermeni Meselesini Osmanlıya karşı bir silah gibi kullanıyorlardı. İstanbul hükümetleri ise bu konu hakkında oldukça titiz bir tavır sergiliyor, Ermenilerin sevk edildikleri yerlerden geri dönüşleri, can ve mal güvenceleri, iaşelerinin temini gibi hususlarda hukuk çerçevesinde ve komisyonlar vasıtasıyla hareket ediyorlardı.

İzlemek için tıklayın.

RAMAZAN ERHAN GÜLLÜ – MONDROS SONRASI İSTANBUL ERMENİ PATRİKHANESİ VE ZAVEN EFENDİ

Mondros Mütarekesi sonrası İstanbul Ermeni Patrikhanesi eski yapısına döndürülmüştü. Fakat patrik Zaven Efendi savaşta yaşanılanları öne sürerek işgal birlikleriyle beraber hareket etmeyi tercih etmişti. Her ne kadar Milli Mücadele dönemi Zaven Efendi bu tavrını değiştirmiş olsa da bu sefer Türk yetkilileri ona güvenmeyeceklerdi.

İzlemek için tıklayın.

AYHAN AKTAR – SARKİS TOROSYAN VE ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

1909’da askerlik yasasının değişmesiyle Osmanlı Harbiyesi, gayrimüslimlere açılır ve Osmanlı ordusunda Ermeni subaylar görev almaya başlar. Osmanlı üst sınıfına dâhil olmaya çalışan Sarkis Torosyan da bunlardan biridir. Enver Paşa Osmanlı Ermeni subaylarının ve ailelerinin zorunlu göçten muaf olmalarını istemektedir. Ne var ki Torosyan’ın ailesi sevk ve iskana tabi tutulur, Islahiye çıkışında öldürülürler.

İzlemek için tıklayın.

EUGENİA KERMELİ – RUM, ERMENİ VE YAHUDİ NİZAMNAMELERİ

1863 ve sonrasında Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan Rum, Ermeni ve Yahudi nizamnameleri o vakte kadar yetki alanı oldukça geniş olan ruhani liderlerin ceza hukuku açısından yetkilerinin kısıtlanması girişimidir.

İzlemek için tıklayın.

BİRSEN KARACA – TARİHİN TAHRİFATI

Ermenilerin tarih yazımındaki maddi tahrifatlarına en güzel örneklerinden birini Taşnak Partisi ile ilgili yazılanlar oluşturur. Taşnak Partisi’nin Ermenistan’da iktidar olduğu dönemlerde olumlu resmedilen imgesi, Ermenistan’ın Sovyetler Birliği’ne katılmasıyla olumsuz hale getirilir. Aynı tarih yazımı, 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Taşnak Partisi’ni yine olumlu imgelerle selamlar.

İzlemek için tıklayın.

AKIN ÇELİK – AHMET İZZET PAŞA HÜKÜMETİ VE ERMENİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Mondros Mütarekesi sonrası kurulan Ahmet İzzet Paşa Hükümeti döneminde Ermenilerin geri dönüşü başlamıştır. Mondros Anlaşması’nda bulunan 24. Madde Osmanlı hükümetinin elini bağlamaktaydı ve karışıklık gösteren bölgelerin işgaline kapı aralamaktaydı. Bu kaotik ortamda Ermenilerin geri dönüşünde bazı sorunlar baş gösteriyordu.

İzlemek için tıklayın.