Güneş Batıdan Doğuyor

NEDİM İPEK – YUNAN İSYANI VE MORA’DA MÜSLÜMAN KATLİAMLARI

1821’de Mora’da gerçekleştirilen Yunan Ayaklanması daha sonraları bastırılmışsa da Rusya, Fransa ve İngiltere’nin devreye girmesi sonucu Osmanlı Devleti Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kalıyor. Yunanistan’ın kurulmasından sonra Mora’daki nüfusun homojenleştirilmesi amacıyla Avrupa devletlerinin de desteğiyle isyanda canını kurtarabilmiş olan Türklerin Mısır ve Anadolu’ya göç ettirilmesi kararı alınıyor.

İzlemek için tıklayın.

BEKİR GÜNAY – İZMİT SOSYAL HAYATINDA ERMENİLERİN YERİ

93 Harbi öncesinde İzmit’in sosyal hayatında Ermenilerin çok önemli tesirleri olmuştur. Örneğin şehrin ilk matbaa ustaları Ermenilerdir. Genellikle ipek böcekçiliği ve marangozlukla uğraşan Ermenilerin şehrin ticari hayatını belirledikleri de söylenebilir.

İzlemek için tıklayın.

JUSTIN McCARTHY – TÜRK-ERMENİ GERİLİMİNİN KAYNAKLARI

Rus emperyalizmi Türk-Ermeni geriliminin en önemli sebeplerinden birisini oluşturur. Rusya’nın Kafkasya’daki Müslüman topluluklarını göçe zorlaması ve yerlerine Ermenileri yerleştirmesi, bunun yanısıra bağımsızlık ideasıyla hareket eden Ermeni devrimci örgütleri ve İngiltere, Fransa, Rusya gibi büyük devletlerin yayılmacı politikaları Türk-Ermeni gerginliğinin sebeplerindendir.

İzlemek için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – POLİTİK HEDEF OLARAK ŞİDDET KULLANIMI

Milliyetçi taleplerin kullandığı şiddet, onu bastırmaya dönük emperyal yönetimin şiddeti, gayrimüslim haklarının savunucusu ve hamiliğini yapan büyük devletlerin o topluluğa ve o bölgeye dönük talepleri ve cesaretlendirdiği şiddet ortamı; bunların hepsi, çok daha geniş, kollektif bir şiddeti davet etti. Şiddet kullanımı o politikanın içinde, o sürecin içinde adeta normalleşti.

İzlemek için tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – OSMANLI MİSYONER OKULLARINDA YETİŞEN GAYRİMÜSLİMLER

Osmanlı misyoner okullarında sadece gayrimüslimler eğitim görüyor -Ermeniler, Rumlar vesaire- ve tam bir militan gibi yetişiyorlar. Bunların başında Robert Koleji geliyor. Robert Koleji 1863’te kuruluyor, 68’deki ilk mezunlarından dördü Bulgar İsyanı’nın elebaşları oluyor.

İzlemek için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – TANZİMAT ÖNCESİ GAYRİMÜSLİMLERİN HAYATI

Tanzimat Fermanı’na kadar gayrimüslim toplulukların Osmanlı’daki yaşantısı otonom olarak devam etti. Müslim ve gayrimüslim topluluklar birbirlerine kapalı, izole topluluklar değildi; aksine, iç içe bir ilişki söz konusuydu. Gayrimüslimler Osmanlı Devleti’ne cizye vergisi öderken kiliselerine de vergi ödemeye devam etmekteydiler. Kilise örgütlenmesinin içinden kendi mahkemelerinde davalarını görebiliyor, eğer isterlerse kadı mahkemelerine de müracaat edebiliyorlardı.

İzlemek için tıklayın.