Hürriyet Müsavat Uhuvvet

1908-1914

Türk-Ermeni ilişkilerinde 1908-1914 dönemi genel hatlarıyla işbirliğinden çatışmaya sürüklenen bir seyir izlemiştir. 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte normalleşmeye başlayan ve görece sakin bir döneme giren ilişkiler, dönemin sonunda I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte yerini siyasi ihtilaflar ve toplumlar arası çatışmalara bırakmaya başlamıştır. Bu çerçevede, dönemin siyasal aktörleri olarak tahttan düşürüldüğü 27 Nisan 1909’a kadar II….

Tamamı için tıklayın.

RECEP KARACAKAYA – ERMENİ MUHALEFETİNİN KAYNAĞI OLARAK ISLAHAT TASARILARI

1878-80 tarihlerinden itibaren Anadolu’nun altı vilayetinde ıslahat, 1912 yılından itibaren de Ermeniler adına ıslahat görüşmeleri başlamış ve 1914 yılına kadar da bu görüşmeler devam etmiştir. Önceki seçimlere kıyasla 1914 seçimlerinde Ermeni politikalarında gözlemlenen değişikliğin temelinde bu görüşmelerin seyri yatmaktadır. 1911 yılından itibaren başta Trablusgarp, sonra I. ve II. Balkan Savaşları Osmanlılar açısından yenilgiyle sonuçlandıkça Ermenilerin…

İzlemek için tıklayın.

RONALD GRIGOR SUNY – II. MEŞRUTİYET VE ERMENİ MESELESİ

II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte Ermeniler Osmanlı topraklarında devrimci faaliyetlerini ilga ederek anayasal bir düzende rejime sadık kalacaklarını ilan etmişlerdi. 1908 ve 1912-1913 yılları arası İttihat ve Terakki ile birlikte aynı listede birlikte aday çıkaran Ermeniler, çok geçmeden yeniden örgütlenmeye başladılar. Ancak yerel güçlerle olmasa bile Osmanlı Devleti’nin merkezi İstanbul’la hep temas halindeydiler.

İzlemek için tıklayın.

RECEP KARACAKAYA – ADANA OLAYLARI’NIN İTTİHAT VE TERAKKİ – TAŞNAKSÜTYUN İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Taşnak Sütyun Komitesi’yle İttihatçılar arasındaki işbirliği, Adana Olayları’ndan sonra da sürdürülmeye çalışılmıştır. Kendi aralarında birlik ve beraberliğin sürdürülmesi adına 8 maddelik bir antlaşma bile yapmışlardır. Fakat 1909 yılındaki Adana olayları patrikhane ve özellikle de Hınçakların İttihatçiler karşısında parti politikalarını değiştirmelerine sebep olmuştur. Dolayısıyla İttihat Terakki partisine karşı bir muhalefet başlamıştır.

İzlemek için tıklayın.

TANER AKÇAM – OSMANLI-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK BALKAN HARBİ

Balkan Harbi İttihatçı ve Ermeni ilişkileri açısından bir dönüm noktası oldu. Ermenilerin reform beklentilerine İttihatçıların cevap vermemesi ve Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanma yolunda başvurdukları usüller Ermenilerin stratejilerini değiştirmelerine vesile oldu. Böylece demokratik bir hareketten 1890’larda yürüttükleri eski eylem tarzlarına geçiş yaptılar.

İzlemek için tıklayın.

ENİS ŞAHİN – I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE ERMENİ NÜFUSU

Osmanlı nüfus idaresi 19. yüzyılın sonunda kurulmuştur. I. Dünya Savaşı dönemi hariç olmak üzere, ya Yahudi ya Rum ya da Ermeniler nüfus idaresinin müdürleri olarak görev yapmışlardır. Osmanlı Devleti’nin 1914 yılında savaşa girmeden önceki nüfusu yuvarlak olarak 18 buçuk milyon, kesin olarak 18.520.016’dır. Osmanlı dünyası içerisinde Ermenilerin toplam nüfusa oranı % 6.9’dur. Yani, 18 buçuk milyon içerisindeki Ermeni…

İzlemek için tıklayın.