ERMENİ DİASPORASI’NIN ERMENİSTAN İÇ POLİTİKASI ÜZERİNE ETKİLERİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  14.02.2015

Yazar: ELİF ARSLAN
Danışman: Y.DOÇ.DR. BEKİR GÜNAY
Yer Bilgisi: Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Konu: Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans Tezi (2006)

Özet: “Bu tezde amaç dünyanın çeşitli ülkelerine göç ederek Ermeni Diasporası’nı oluşturan Ermenileri tanımak ve bulundukları ülkelerde Türkiye aleyhine yaptıkları faaliyetleri Türk kamuoyuna tanıtmaktı. Ermeni Diasporası Ermeni Sorunu’nun en güncel boyutunu oluşturmaktadır. Tezimizde Ermeni Diasporası, diasporanın bulunduğu ülkelerin ve Ermenistan’ın iç politikalarına etkileri bağlamında incelendi. Çalışma iki ana başlıkta oluşturuldu. İlk bölümde Diaspora Kavramı Tanımı, Ermeni Diasporası tanımı ve oluşumu üzerinde duruldu. İkinci bölümde bulundukları ülkelerdeki durumları ve çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Türk-Ermeni ilişkilerinin zayıflamaya
başlaması ve yoğun misyoner faaliyetleri sonunda eğitim amaçlı olarak Türk topraklarını terk eden Ermeniler, 1915 Tehciri’nden sonra yoğun bir şekilde göç ederek Avrupa Ülkelerine ve ABD’ye yerleşmişlerdir. Göç eden Ermeniler zamanla sayıları artıp bulundukları ülkelerde siyasal haklar elde ettikçe Soykırım söylemlerini gündeme getirerek ve Türkiye aleyhinde çeşitli propaganda faaliyetlerine girişerek kendilerine çıkar sağlamayı hedeflemişlerdir. Sorun tarihi boyuttan çıkartılıp siyasi boyuta taşınmış ve bir iç politika aracı yapılmıştır. Bir baskı aracı olarak 1915 olaylarını kullanmakta ve bunu varlık sebepleri haline getirmektedirler. Ermeni milletinin millet olma bilinci oluşturulurken de hep bu argüman kullanılmıştır. 4 T Planı kapsamında bütün dünyaya terör yoluyla ‘Sözde Ermeni Soykırımı’nı tanıtmışlar, daha sonra bunun ülke parlamentolarında tanınmasını sağlamışlardır. Türkiye’nin de bu sözde soykırımı tanımasını beklemektedirler. Bunun ardından üçüncü aşama olanTazminat ve ardından Toprak Talepleri izleyecektir. Yahudi Soykırımıyla ilgili Yahudilerin izlediği yöntemi takip etme çabasındadırlar. Gerek ABD’de gerek Fransa’da gerekse Rusya’da Ermeni Diasporası aktif çalışmalar yürütmektedirler. Bu ülkelerde kurdukları diaspora kuruluşlarıyla bunu sistemli bir şekilde yapmaktadırlar. İyi organize olmuş bu organizasyonlar uluslararası konjonktürdeki gelişmeleri takip ederek Türkiye’nin uluslararası camiada zor duruma düştüğü dönemleri özellikle değerlendirmektedirler.”