SİVAS VİLAYETİ’NDE DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİK, 1908-1918

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  14.02.2015

Yazar: DENİZ DÖLEK
Danışman: Y.DOÇ.DR. NESİM ŞEKER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2007)

Özet: “İkinci Meşrutiyet Dönemi (1908-1918) Osmanlı İmparatorluğu’nda büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bir taraftan, bu dönem, on sekizinci yüzyıl sonlarında başlayan modernleşme sürecinin bir parçası iken diğer taraftan, kendi özgün dinamikleriyle imparatorluğun son dönemidir. Bu çalışma, İkinci Meşrutiyet döneminde bir yerellikteki, Sivas vilayetindeki, değişim ve süreklilikleri incelemektedir. Sivas Vilayeti Anadolu vilayetlerinin en büyüklerinden ve nüfus yoğunluğu en fazla olanlarından biridir. Anadolu’nun merkezinde bulunması açısından jeopolitik bir öneme sahiptir. Ayrıca Sivas Vilayeti, Ermeni nüfusunun yoğun olduğu altı doğu vilayeti içerisinde en fazla Ermeni ve Rum nüfusa sahip olanıdır. Sonuç olarak; jeopolitik konumu ve nüfus özellikleri, Sivas vilayetini, İkinci Meşrutiyet döneminde, değişim ve süreklilikleri inceleyebileceğimiz uygun bir yer haline getirmektedir. Bu çalışmada, Sivas vilayetinin dönüşümü nüfus özellikleri, siyasal yaşam, idari yapı, eğitim yapısı ve ekonomik yapı gibi bir takım başlıklar altında incelenmektedir. Bu başlıklar üzerine yapılan çalışma sonucunda İkinci Meşrutiyet dönemine ait üç dinamiğin Sivas vilayetindeki gelişmeler üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu dinamikler, savaş, nüfus hareketleri özellikle Ermeni tehciri ve milliyetçiliktir. Aynı zamanda, bu dinamikler modernleşme politikalarının Sivas vilayetinde nasıl uygulandığını da belirlemektedir. Bu nedenle, Sivas vilayetindeki dönüşüm/değişim ve süreklilikler bu dinamikler üzerinden değerlendirilmiştir.”

Anahtar Sözcükler: Sivas Vilayeti, Modernleşme, Birinci Dünya Savaşı, Ermeni Tehciri, Milliyetçilik.