Aynı Çatı Altında 700 Yıl

1071-1774

Selçuklular ile başlayan, Türk beylikleri dönemi ve sonrasında Osmanlı Devleti ile devam eden bu dönemin önemi, Türkler ile Ermenilerin resmen bir arada yaşamaya başladıkları zaman dilimi olmasıdır. Türklerin Anadolu’da meskun olmasından kabaca Küçük Kaynarca Antlaşması’na kadar geçen süre Türk-Ermeni ilişkilerinin en uzun dönemini temsil eder. çünkü artık bir arada yaşamaya başlamış iki topluluk...

Tamamı için Tıklayın.

CANAN SEYFELİ – ANADOLU’DA ERMENİ HALKININ DOĞUŞU

Ermenilerin Anadolu’da Hıristiyanlığı kabul etmeleriyle eşzamanlı olarak milli kimliklerinin de oluşmaya başladığı görülür. Ermeni Hristiyanlığı aynı zamanda Ermenilerin milli bir hüviyet kazanmalarında da önemli bir rol oynamıştır. Milattan sonra 451 yılında gerçekleşen Avarayr Mücadelesi sonrası Doğu Anadolu Bölgesi’ne doğru genişleyen bir coğrafyada yaklaşık olarak 50 Ermeni kabilesi bir araya...

Tamamı için Tıklayın.

DAVID LEUPOLD – KİLİKYA ERMENİLERİ, HAFIZA VE ÇOK DİLLİLİK

Kilikya Ermenileri, Osmanlı Devleti’nde Vilayat-ı Sitte olarak bilinen bölgelerde yaşayan Ermenilerden farklı bir kültürel dinamiğe sahiptirler. Kilikya Ermeni Krallığı’nın kozmopolit bir bölgede kurulmuş olması ve o bölgede yaşayan diğer gruplarla münasebetleri diğer Ermenilerle aralarında kültürel farkların doğmasına sebep olmuştur....

Tamamı için Tıklayın.

BEKİR GÜNAY – ERMENİLERİN KUTSAL BELDESİ AKMEŞE/ARMAS

İstanbul’un fethinden sonra Ermeni Patrikliği’nin Kütahya’dan İstanbul’a taşınmasıyla birlikte Batı Ermenilerinin İzmit, Bursa, İznik ve İstanbul bölgesinde yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu bölge içinde yer alan Akmeşe/Armas Ermeniler için kutsal bir mekândır. Ermenilerin hac ibadetini yapmak üzere özellikle güz aylarında Akmeşe/Armas’a geldikleri bilinir. Osmanlı evrakın...

Tamamı için Tıklayın.

EYYÜP ALTUN – MÜSLÜMAN ERMENİ DİYALOĞUNUN TARİHİ SEYRİ

Aşağı yukarı dokuz yüz yıllık bir Müslüman ve Ermeni birlikteliği söz konusu. Bu birliktelik içinde karşılıklı sosyal, ekonomik, ticari ilişkiler sıkıntısızca yüzyıllar boyu devam ediyor. Fakat büyük devletler işin içine girdiği zaman her şey karman çorman oluyor....

Tamamı için Tıklayın.

EVGENİ RADUSHEV – OSMANLI SİYASETİNİN DENGE UNSURLARI

Osmanlılar imparatorluklarını farklı kültürlere, farklı etnik gruplara ve farklı dinlere bağlı tebaa arasında bir denge kurmaları sayesinde inşa etmişlerdir....

Tamamı için Tıklayın.