Aynı Çatı Altında 700 Yıl

NEDİM İPEK – TÜRKLERİN VATAN ALGISI VE GAYRİMÜSLİMLERLE İLİŞKİLER

Türkler hakimiyetleri altında bulunan Rum, Ermeni ve Yahudi gibi gayrimüslim toplulukların kendilerine özgü değerlerini yaşayabilmelerine özen göstermişlerdir. Bunun temelinde ise nüfus çeşitliliğinin bir zenginlik kaynağı olarak görülmesi yatar. Nüfus zenginliği daha çok vergi geliri demektir ve dolayısıyla daha büyük bir güç elde edilmesini sağlayacaktır....

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – ERKEN DÖNEMDE OSMANLI GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

Osmanlı Devleti aslında kuruluşundan beri içinde gayrimüslimleri olan bir devletti. İlk dönemlerden beri Hıristiyan köylüleri Osmanlı coğrafyasının ana unsurları arasındaydılar. Politik aktör değilseler de yine önemli iktisadi aktörlerdi. Müslüman ve gayrimüslim ayrımının önemi yoktu. Vergi toplama sisteminin içinde vergi kaynağı olarak tebaasına bakan bir devlet yapısı söz konusuydu bu dönemde....

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – MİLLET SİSTEMİNİN KURUMSAL TEMELLERİ

Osmanlı'da gayrimüslim toplulukların yaşantıları nasıl örgütlenmişti? Daha sonraları Millet Sistemi diyeceğimiz sistemin kurumsal temelleri Fatih Sultan Mehmed zamanında atılmıştır. Sistemin merkezine oturtulan Patriklikler, Ermeniler için Ermeni Patrikliği, Rumlar için Rum Patrikliği ve daha sonra Yahudilerle birlikte de Hahambaşılık kurumları kendi içinde bir çeşit otonomi barındıran kurumlardı. Osmanl...

Tamamı için Tıklayın.

EUGENIA KERMELİ – OSMANLI’DA MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

Osmanlı toplumunda hukukî bakımdan Müslüman ve gayrimüslim ilişkileri nasıldı? 19. yüzyıl öncesi Osmanlı toplumuna bakıldığında Müslümanların ve gayrimüslimlerin içiçe bir yaşam pratiğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burada hukukî bir serbestiyet söz konusu. Osmanlı İmparatorluğu bir manada, Hanefi hukukuna daha fazla önem vererek, gayrimüslümanların günlük hayatını biraz daha kolaylaştırdı...

Tamamı için Tıklayın.

DAVID LEUPOLD – KİLİKYA ERMENİLERİNİ FARKLI KILAN NEYDİ?

Kilikya bölgesinde yaşayan Ermeniler oldukça kozmopolit bir çevreye yerleşmişti ve kendi konumlarını hep çok taraflı bir çerçeve içerisinde pazarlık etmek zorunda kalmıştı. Bu durum onları, bölgede çoğunluğu oluşturan Ermenilerden farklı kılmaktaydı....

Tamamı için Tıklayın.

EVGENİ RADUSHEV – OSMANLI SİYASETİNİN DENGE UNSURLARI

Osmanlılar imparatorluklarını farklı kültürlere, farklı etnik gruplara ve farklı dinlere bağlı tebaa arasında bir denge kurmaları sayesinde inşa etmişlerdir....

Tamamı için Tıklayın.