Güneş Batıdan Doğuyor

YUSUF HALAÇOĞLU – OSMANLI MİSYONER OKULLARINDA YETİŞEN GAYRİMÜSLİMLER

Osmanlı misyoner okullarında sadece gayrimüslimler eğitim görüyor -Ermeniler, Rumlar vesaire- ve tam bir militan gibi yetişiyorlar. Bunların başında Robert Koleji geliyor. Robert Koleji 1863’te kuruluyor, 68’deki ilk mezunlarından dördü Bulgar İsyanı’nın elebaşları oluyor....

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – POLİTİK HEDEF OLARAK ŞİDDET KULLANIMI

Milliyetçi taleplerin kullandığı şiddet, onu bastırmaya dönük emperyal yönetimin şiddeti, gayrimüslim haklarının savunucusu ve hamiliğini yapan büyük devletlerin o topluluğa ve o bölgeye dönük talepleri ve cesaretlendirdiği şiddet ortamı; bunların hepsi, çok daha geniş, kollektif bir şiddeti davet etti. Şiddet kullanımı o politikanın içinde, o sürecin içinde adeta normalleşti....

Tamamı için Tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – TÜRK-ERMENİ GERİLİMİNİN KAYNAKLARI

Türk-Ermeni ilişkilerinin gerilmesinin ardında ne gibi faktörler vardı? Rus emperyalizmi Türk-Ermeni geriliminin en önemli sebeplerinden birisini oluşturur. Rusya’nın Kafkasya’daki Müslüman topluluklarını göçe zorlaması ve yerlerine Ermenileri yerleştirmesi, bunun yanısıra bağımsızlık ideasıyla hareket eden Ermeni devrimci örgütleri ve İngiltere, Fransa, Rusya gibi büyük devletlerin yayılmacı...

Tamamı için Tıklayın.

BEKİR GÜNAY – İZMİT SOSYAL HAYATINDA ERMENİLERİN YERİ

93 Harbi öncesinde İzmit’in sosyal hayatında Ermenilerin çok önemli tesirleri olmuştur. örneğin şehrin ilk matbaa ustaları Ermenilerdir. Genellikle ipek böcekçiliği ve marangozlukla uğraşan Ermenilerin şehrin ticari hayatını belirledikleri de söylenebilir....

Tamamı için Tıklayın.

NEDİM İPEK – YUNAN İSYANI VE MORA’DA MÜSLÜMAN KATLİAMLARI

1821’de Mora’da gerçekleştirilen Yunan Ayaklanması daha sonraları bastırılmışsa da Rusya, Fransa ve İngiltere’nin devreye girmesi sonucu Osmanlı Devleti Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kalıyor. Yunanistan’ın kurulmasından sonra Mora’daki nüfusun homojenleştirilmesi amacıyla Avrupa devletlerinin de desteğiyle isyanda canını kurtarabilmiş olan Türklerin Mısır ve...

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – 19. YÜZYIL OSMANLI MODERNLEŞMESİ

19. yüzyıla Osmanlı Devleti kendi tebaasıyla olan ilişkilerini yeni bir temelde düzenleme ihtiyacıyla girdi. Vergi sistemini, askeri sistemi ve idari sistemi yeniden kurmak, Osmanlı modernleşmesinin bütün 19. yüzyıl boyunca takip edeceği ana hatlardı....

Tamamı için Tıklayın.