Hürriyet Müsavat Uhuvvet

NATALIA CHERNICENKINA – ERMENİLERİN MÜTTEFİK ARAYIŞLARINDA ALMANYA

...

Tamamı için Tıklayın.

ENİS ŞAHİN – VİLAYAT-I ŞARKİYE’DE ERMENİ NÜFUSU

Anadolu'da Ermenilerin ağırlıklı olarak yaşadıkları yerlerde nüfusları ne kadardı? Altı vilayet anlamına gelen vilayat-ı sitte Erzurum, Sivas, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Van vilayetlerini kapsar. Bu altı vilayet batıda Ankara, kuzeyde Trabzon vilayetleri ile komşu olup bu sınırların doğusunu oluşturur. Yani neredeyse Doğu Anadolu’nun ve Güneydoğu Anadolu’nun tamamını ve İç Anadolu’nun...

Tamamı için Tıklayın.

NEDİM İPEK – BALKAN GÖÇLERİ VE RUS NÜFUS MÜHENDİSLİĞİ

19. yüzyıldan itibaren Balkanlardaki Müslüman nüfusu göçe zorlayan en önemli olaylardan birisi 93 Harbi’dir. Ruslar bu savaşla birlikte Tuna Vilayeti’nde müstakil bir Bulgar devleti kurmayı amaçlamış, bu sebeple de burasının nüfus yapısıyla oynamıştır. Uygulanan politikaların neticesinde de Müslüman halk çareyi göç etmekte bulmuştur. Balkanlardan ikinci büyük göç hareketi ise Balkan Savaşları ile...

Tamamı için Tıklayın.

HANS LUKAS KIESER – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN SÜRECE KATKILARI

Osmanlı’da faaliyetlerini yürüten Amerikan misyonerleri Osmanlı kültürel ve eğitim hayatına önemli katkılarda bulunacaklardı....

Tamamı için Tıklayın.

EVGENI RADUSHEV – 19. YÜZYIL RUS EMPERYALİSTİK SİYASETİNİN HEDEFLERİ

19. yüzyılın Rus emperyalistik siyasetinin hedeflerini iyice bilirsek Kırım Savaşı’nın sebeplerini ve ondan sonra 93 Savaşı’nın sebeplerini ve sonuçlarını anlarız. 18. yüzyılın son çeyreğinden zamanımıza kadar, Rus siyasetinin ana hedeflerinin birisi Balkanları kendi nüfuzuna almak ve aynı zamanda Boğazları kendi kontrolü altında tutmak....

Tamamı için Tıklayın.

ENİS ŞAHİN – I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE ERMENİ NÜFUSU

Osmanlı nüfus idaresi 19. yüzyılın sonunda kurulmuştur. I. Dünya Savaşı dönemi hariç olmak üzere, ya Yahudi ya Rum ya da Ermeniler nüfus idaresinin müdürleri olarak görev yapmışlardır. Osmanlı Devleti’nin 1914 yılında savaşa girmeden önceki nüfusu yuvarlak olarak 18 buçuk milyon, kesin olarak 18.520.016’dır. Osmanlı dünyası içerisinde Ermenilerin toplam nüfusa oranı % 6.9’dur. Yani, 18 buçu...

Tamamı için Tıklayın.