Kılıçlar Çekilirken

OKTAY ÖZEL – 93 HARBİ SONRASI DEĞİŞEN GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

Berlin Antlaşması’nın belirli maddeleri Osmanlı tebaası olan gayrimüslim tebaanın haklarını büyük devletlerin de korumasına veren maddelerdi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nden bir talep söz konusuydu; büyük devletlerin talepleri. Gayrimüslimlerin temel haklarını korumaya dönük talepler, otonomi talepleri, bulundukları bölgelerde onların yerel meclislerde daha nüfuslarıyla orantılı bir şekilde tems...

Tamamı için Tıklayın.

VAHDETTİN ENGİN – II. ABDÜLHAMİD’E SUİKAST GİRİŞİMİ

II. Abdülhamid Cuma namazı çıkışı Şeyhülislamla konuşmasa ne olurdu? Taşnaksütyun tarafından Yıldız Hamidiye Camii önünde 21 Haziran 1905’te Sultan II. Abdülhamid’e karşı bir suikast girişimi gerçekleştirilmiştir. Suikast planının içinde Rusya, Avusturya ve İngiltere’nin doğrudan yahut dolaylı dahli bulunmaktadır. Ermeni devrimciler bir Cuma namazı çıkışı içine saatli bomba yerleştirdik...

Tamamı için Tıklayın.

ZEYNEP İSKEFİYELİ – ERMENİ MESELESİNDE ÜÇÜNCÜ SAFHA: KOMİTECİLİK FAALİYETLERİ

Bu safha, artık Ermenilerin komiteler kurduğu ve hızla silahlanmaya başladıkları bir dönemdir.Yurt dışından, özellikle yabancılar ve misyonerler vasıtasıyla önemli miktarda silah getirilmektedir, getirilen silahlar kiliselerde saklanmaktadır....

Tamamı için Tıklayın.

MEVLÜT YÜKSEL – SİVAS’TA ERKEN DÖNEM ERMENİ KOMİTE FAALİYETLERİ

Vilayat-ı Şarkiye dediğimiz bölgedeki en büyük vilayetlerden birisi de Sivas vilayetidir. Ermenilerin, özellikle komitecilik bağlamında en yoğun faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerden birisidir. Sivas’taki ilk Ermeni ayaklanması 1880 yılında başlamıştır....

Tamamı için Tıklayın.

MASOUMEH DAEI – İRAN SINIRINDA MİSYONERLER VE ERMENİLER

19. yüzyılın sonlarından itibaren İran topraklarında Amerikan ve Rus misyoner faaliyetlerinin başladığı görülmektedir. özellikle Tebriz ve Urmiye’de açtıkları okulların, Ermenilerin siyasi bilincinin oluşmasında oldukça etkili oldukları söylenebilir....

Tamamı için Tıklayın.

MUSA ŞAŞMAZ – ERMENİLER İÇİN İDARİ REFORM VE TEMSİLİYET MESELESİ

Bâb-ı Âli ve İngiliz hükümeti tarafından kabul edilip uygulamaya konulan reform projesinin içerisindeki maddelerden bir tanesi idari anlamda reform yapmayı gerektiriyordu. Buna göre idari atamalar bir bölgenin nüfusunu oluşturan milletlerin nüfus içerisindeki oranına göre gerçekleştirilecekti. örneğin, eğer çoğunluk Müslümanlardan oluşuyorsa “vali” olarak atanacak kişi de Mülümanlarda...

Tamamı için Tıklayın.