Ermeni Sorunu, Soykyrym nedir? - FORSNET
  GENEL BAKI?
    » 'Dört T' Plany
» Ermeni Tarihine Kysa Bir Baky?
» Ermeni Sorununun Ortaya Çyky?y
» Ermeni Ysyan Ve Katliamlary
» 24 Nisan 1915
» Yer De?i?tirme Kanunu Ve Uygulamasy
» Soykyrym nedir?
» Ermeni Terörü
» Bugünkü Durum
» Sonuç
  TÜRK-ERMENY YLY?KYLERY
  SORUNUN ORTAYA ÇIKI?I
  ERMENY KATLYAMLARI
  24 NYSAN 1915
  YER DE?Y?TYRME (TEHCYR)
  ERMENY TERÖRÜ
  ?EHYT DYPLOMATLAR
  ÖNEMLY SORULAR VE YANITLARI
  KRONOLOJY
  FOTO?RAF ALBÜMÜ
  AR?YV BELGELERY
  BYBLYYOGRAFYA
  LYNK VERENLER
  ATATÜRK'TEN ERMENY SORUNU

 

SOYKIRIM NEDYR?

Yer de?i?tirme uygulamasy Ermeni çevreleri ve hasym devletlerce "Ermeni katliamy ve soykyrymy" olarak adlandyrylmy? ve Osmanlylara kar?y büyük bir propaganda kampanyasy ba?latylmy?tyr.

Oysa soykyrym; “yrk, milliyet, etnik ve din farklylyklary nedeniyle insan gruplarynyn yok edilmesi”dir. Bu suç, direkt olarak bir hükümet tarafyndan veya onun ryza göstermesi ile i?lenebilir. Birle?mi? Milletler Genel Kurulu, dünyada soykyrym suçunu önlemek ve cezalandyrmak için 1948'de "Soykyrym Sözle?mesi”ni kabul etmi? ve Türkiye de bu sözle?meye 1950 yylynda taraf olmu?tur.

Soykyrym dendi?i zaman Nazilerin, Yahudilere ve di?er etnik gruplara kar?y giri?tikleri kitlesel kyyym akla gelir. 1939-1945 yyllary arasynda 5-6 milyon Yahudi, 3 milyondan fazla Sovyet sava? tutsa?y, birer milyondan fazla Polonya ve Yugoslavya sivil halky, 200.000 civarynda Çingene ve 70.000 özürlü insanyn canyna kyyylmy?tyr. Y?te soykyrym budur.

Bunlara ilave olarak, Birle?mi? Milletler'in önleyici yönde sözle?mesi olmasyna ra?men, modern ça?da da sayysyz soykyrym olayy görülmü?tür.

Örne?in, bizzat olayyn kahramany 2 emekli Fransyz generalin Le Monde’da yayynlanan itiraflaryna göre; Fransyzlar 1954-1962 yyllary arasynda Cezayir’de en az 1 milyon Cezayirliyi katletmi?, 1965-1966 yyllarynda Endonezya ordusu bir milyon komünisti ve ailelerini öldürmü?, 1975-1979 yyllary arasynda Kamboçya'da Kyzyl Kmerler 1.7 milyon Kamboçyaly'yy katletmi?, 1994'de Ruanda'da 500.000 Tutsi, Hutular tarafyndan öldürülmü? ve nihayet 1991'den sonra Bosna-Hersek ile Kosova'da binlerce Müslüman Syrp vah?etine maruz kalmy?tyr.

Soykyrym suçu, gerçek anlamda bu olaylarda i?lenmi?tir. Ermeni iddialarynyn ve yalanlarynyn aksine, 1915 yylynda Do?u Anadolu bölgesindeki Ermenilerin daha güvenli topraklara göç ettirilmesi uygulamasy, Ermenilerin ve cephelerin güvenli?ini sa?lamaya yönelik bir harekettir ve soykyrymla hiç bir ilgisi yoktur. Ermenilerin Do?u Anadolu'da sava? ve göç syrasynda kayyplar verdikleri do?rudur. Ancak bu kayyplar, Do?u Anadolu'da ya?anan sava? ve isyanlar nedeniyle asayi?in sa?lykly olarak sa?lanamamasy, araç, yakyt, gyda, ilaç yetersizli?i, a?yr iklim ko?ullary ile tifüs gibi salgyn hastalyklar nedeniyle meydana gelmi?tir. Hiçbir ?ekilde kasytly ve planly bir katliam söz konusu de?ildir.

Aslynda Ermeniler, geçmi?te hakimiyeti altynda ya?adyklary devletlere ihanetlerinden dolayy bir çok kez buna benzer göç hareketlerine tabi tutulmu?lardyr. Sasaniler 379'larda 70.000 Ermeni’yi Yran'a, Bizanslylar 1025'lerde Do?u Anadolu'daki 40.000 Ermeni'yi Sivas ve Kayseri'ye, Memluklar 1250'lerde 10.000 kadar Ermeni'yi Mysyr'a, 1743'de Yranlylar 24.000 Ermeni'yi Yran içlerine ve 1777'de Kyrym'y i?gal eden Ruslar bölgedeki binlerce Ermeni'yi steplere sürmü?tür.

Tarih boyunca sayysyz göç ve sürgün olayyna maruz kalan Ermeniler, bunlaryn hiç birini gündeme getirmeden, sadece 1915'te Osmanly devleti tarafyndan son derece hakly gerekçelerle yer de?i?tirmeye tabi tutulmalaryny sözde soykyrym ady ile sorun haline getirmeye çaly?maktadyrlar. Bu tavyr, maksatly ve Türkiye'nin bütünlü?ünü bozmaya yönelik politikalaryn bir ürünüdür. Bazy ülkelerin, Afrika ve Balkanlarda ya?anmakta olan gerçek anlamdaki soykyrym hareketlerine seyirci kalarak, sözde Ermeni soykyrymy iddialaryna ve yalanlaryna destek vermeleri de bunun en açyk göstergesidir.

« Geri

 
 
Bütün haklary saklydyr. © FORSNET