PROPAGANDA TEKNİKLERİ AÇISINDAN ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARININ BİR ANALİZİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Yazar: ÜMMÜ GÜLSÜM TALİPOĞLU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. EMEL POYRAZ
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı / Halkla İlişkiler Bilim Dalı
Konu: Halkla İlişkiler

Yüksek Lisans Tezi (2014)

Özet: “Osmanlı Devleti topraklarında yıllarca huzur ve güven içinde yaşayan Ermeniler, emperyalist devletlerin etkisiyle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren isyanlar çıkarmaya başlamış ve bağımsız devlet kurma vaadiyle kandırılmışlardı. Ermeni meselesinin temelleri başta İngiltere ve Fransa olmak üzere batılı büyük devletler ve Rusya tarafından atılmıştı. Daha sonraları Ayastefanos Antlaşması’nın 16. ve Berlin Antlaşması’nın da 61. maddeleri ile uluslararası bir sorun olarak gündeme gelen Ermeni meselesi, komitelerin kurulması, Ermeni terör olaylarının artması ve Batılı güçlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti’ni oldukça zor durumda bırakmış ve tehcire zorlamıştı. Ermeniler ise tehcir olayının ardından 99 yıl geçmiş olmasına rağmen bu olayı daima canlı tutmaya çalışmışlar ve dünya kamuoyuna tehciri soykırım gibi aksettirerek kara propaganda yapmışlardır. Tarihte Ermeni komiteleri, misyoner okullar ve kilise gibi unsurları kara propaganda için kullanan Ermeniler günümüzde ise film, belgesel, karikatür, afiş gibi sanat dallarını ve çeşitli iletişim kanallarını kara propaganda için kullanmaktadırlar. Bu çalışmada “Propaganda Teknikleri Açısından Ermeni Soykırımı İddialarının Bir Analizi” yapılmıştır. Literatür taraması ile detaylı bir şekilde konu irdelenmiş olup örnek olay çalışmasıyla propaganda taktik ve teknikleri üzerinde durulup söylem analizi yapılmıştır. Ermeni sorunu genellikle tarihçiler tarafından detaylı bir şekilde ele alınıp incelenmesine rağmen çok önemli ve belirleyici olan iletişim boyutu hep gözden kaçmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada propaganda bağlamında konu ele alınmaya çalışılmıştır. Ermeni soykırımı iddiaları ve Ermeni propagandası konuları üzerinde durularak konu örneklerle irdelenmiştir. Bu çerçevede çalışmanın birinci bölümünde literatür taraması yapılıp Ermeni sorununun tarihsel gelişimi ele alınarak, Ermeni Tehcirine giden süreç ana hatlarıyla incelenmiş olup Ermeni meselesine neden olan büyük devletler de konuya dahil edilmiştir. İkinci bölümde; Ermeni propagandası genel bir bakış açısıyla ele alınarak Ermenilerin propaganda için kullandıkları misyoner okulları, kilise, Ermeni isyan komiteleri irdelenmiş ayrıca görsel anlamda Ermeni film, belgesel, afiş ve tasarımlar propaganda bağlamında incelenmiş ve söylem analizi yapılmıştır. Üçüncü bölümde; propaganda taktik ve söylemleri bağlamında propagandanın kavramsal boyutu incelenmiş ve propaganda çeşitleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise; Ermeni propagandasına karşı genel bir değerlendirme yapılıp çalışma sonlandırılmıştır.”