ULUSLARARASI HUKUK VE SÖZLEŞMELERDE, SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI KAVRAMLARI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Yazar: SEMİN TÖNER ŞEN
Danışman: 
PROF. DR. FERİT HAKAN BAYKAL
Yer Bilgisi: 
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı
Konu: 
Hukuk

Doktora Tezi (2009)

Özet:
 “I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı gibi, dünya üzerindeki devletlerin hemen hepsinin topyekün bir savaşa girdiği, çok kanlı geçen, çok kayıpların verildiği, şiddet ve vahşet içeren ve insanlık tarihini, derinden etkileyen olayların ve ağır sonuçlarının görülmesi neticesinde, insanlığı hedef alan ağır hukuki ihlallerin yaşanması nedeniyle, uluslararası toplumda huzur, barış ve güvenliğin sağlanabilmesi için, bu olayların ve davranışların, kavramsallaştırılması, tanımlanması, bir kurala bağlanması, önlenmesi ve cezalandırılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, tezimiz kapsamı içerisinde yer alan, genel anlamda, insanlığa karşı işlenen suçlar olarak görülen ve artık, hukuk literatüründe, uluslararası suç olarak kabul edilen, üç kavram, soykırım, etnik temizlik ve saldırı kavramları ele alınmıştır. Kavramlar, öncelikle tarih sürecindeki gelişimleri ve uluslararası hukukta yerlerini almaları, daha sonra tanımlanmaları, unsurlarının ortaya konulması ve son olarak, uluslararası ve ulusal yargı kararları bakımından incelenmeye ve ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Kavramların açıklanması ve yorumlanması kapsamında, ele alınan olaylar, belli uluslararası mahkeme kararlarına konu olmuş ve uluslararası alanı ve terminolojiyi ekilemiş olaylar arasından seçilmiştir. Soykırım, milli, etnik, ırki veya dini bir grubu, grup olarak, tamamen veya kısmen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen fiillerden oluşmaktadır. Etnik temizlik kavramı ise, belli bir toprak parçasının etnik bakımdan homojen kılınması amacıyla, belli bir grubun zorla sürülmesi ve uzaklaştırılması ve topraklardan tüm izlerinin silinmesi bağlamında gerçekleştirilen, soykırımsal fiiller olarak tanımlanmaktadır. Saldırı, bir devletin, bir başka devletin egemenliğine, ülkesel bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı ya da BM Statüsü’ne aykırı herhangi bir şekilde silahlı kuvvet kullanması olarak tanımlanmakta, bu bağlamda, barışa karşı suçlar yani bir saldırı savaşı planlama, hazırlama ve sürdürme ya da bunlardan herhangi birinin gerçekleşmesi için ortak planlama veya komploya katılma olarak kabul edilmektedir.”