BOGOS NUBAR PAŞA’NIN HAYIR İŞLERİ CEMİYETİ OSMANLI DEVLETİ’NE GÖRE NE YAPIYORDU?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

BOGOS NUBAR PAŞA’NIN HAYIR İŞLERİ CEMİYETİ OSMANLI DEVLETİ’NE GÖRE NE YAPIYORDU?

Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı
2 nci Şube
27 Temmuz 1915 Gelişi ve sevki
29 Temmuz 1915
3 ncü Kolordu Komutanlığı
Ermenistan’ın kurtarılması ve bağımsızlığı için kurulmuş olan Ermeni Cemiyeti hakkında bir yerden elde edilen ve sureti, ilişikte gönderilen mektuba ekli hesap pusulasında yazılı isimler yanında, Tekirdağ’da oturan Ermenilerden hangilerinin olduğunun işaret edilerek bildirilmesi rica olunur.

Cemiyetin adı Hayır İşleri Cemiyeti ise de asıl maksadı Ermenistan’ın kurtarılması ve bağımsızlığıdır. Çeşitli vasıtalarla bunun için çalışmak program dâhilindedir. Başkanı, ünlü Mısırlı Bogos Nubar Paşa’dır. Genel Merkezi Kahire’dedir. Osmanlı ülkesinin muhtelif yerlerinde, Kafkasya’da, Bulgaristan’da, Romanya’da, Amerika’da, Avrupa’nın diğer yerlerinde şubeleri vardır. Bilhassa zenginlerden çok miktarda para alır. Komitelere çok para vermiş olan tüccar takımı bu cemiyete bağlanmıştır. Cemiyetin 1911 bilânçosunda 27.500 küsur Mısır lirası geliri görülmüştür. Halkın kalbini kazanmak için gerçekten hayır işlerinde de hizmet etmektedir. Cemiyetin Rusçuk ve Şumla Şubesine ait iki adet mektupla ilişik evrakların tercümeleri takdim edilmiştir.
Reşat

Rusçuk’taki Ermeni Hayır İşleri Cemiyeti adına
1 nci Başkan 2 nci Başkan Kâtip
N.Saryat H. G. Papasyan
Adresi
Mısır’da Ermeni Hayır İşleri ve Genel Birliği Merkezine Mad Bey Sokağı – Kahire

Bu mektuba ilişik bulunan isim listesinin tercümesidir. Aidat veren üyelerden alınan para
Hüvünan T.Hüvnanyandan 5
Teonik Papasyan 15
Artin Minasyan 1,25
Yegaparan Zakaryan 24
Mıgırdıç Herotyobnan 1,25
Dikran Malhamyan 12
Arakel Herotyobnan 1,25
Leon Alniyakyan 60
Tatyos Kahveciyan 1,25
Artin Acemyan 12
Kirikor Kuyumcıyan 12
Horhoryan 18
Kalust Kasbaryan 7,50
Kalust Kasbaryan 7,50
K. S. Papasyan 11,25
Kalfayan 36
K. Papasyan 15
Mihran Avedyan 6,25
Hüvnan Hüvnanyan 5
Bardir Asadur 10
Nazret Saryan 30
Bardir Asadur 15
Nazret Saryan 30
Bardir Asadur 15
Onik Tarafyan 18
Hüvnan Hüvnanyan 5
Dikran Manisyan 12
Artin Agopyan 9
Karabet Berberyan 6,25
Barur Azadur 5
Karabet Sıvacıyan 12
Mehran Avadesyan 1,25
Matyos Hekimyan 2,50
Ohannes Ohannesyan 2
Heryak Papasyan 30
Melkeni Otrafyan 12
Ohannes Bezdikyan 3,75
Karabet Sıvacıyan 3
Aristaki Karabetyan 30
Karabet Sıvacıyan 3
Aristaki Karabetyan 60
Hayk Cezayirliyan 1,25
Yegaparan Manimyan 5
Hüvnan Hüvnanyan 5
Yegaparan Zakaryan 12
Hemayak Karabetyan 12
Mehran Avedimyan 1,25
Hemayak Karabetyan 12
Tomas Şişmanyan 1,25
Agop Acemyan 2
Melkez Ohçaturyan 1,25
Hünan Ohannesyan 2
Artin Minasyan 1,25
M. Talfuni 1,30
Mativi Kahveciyan 1,25
P. Mezulçiyan 15
Haçik Karabetyan 6
T. Papasyan 7,50
Artin Agopyan 9
Hemparson Kitapcıyan 18
Arakel Artinyan 1,25
N. Kitapcıyan 11
Sirdan Artinyan 1,25
Arslanyan Biraderler 30
Melkez D. Sarafyan 12
Leon Giridyan 7,50
Karabet Sıvacıyan 6
Melkez Usrafyan 24
Feçtaryan 2
N. Kesdunyan 36
İstepan İstepanyan 2,50
Hemparson Kesdunyan 36
N. Saryan 90
G. Ohannesyan 10
Şerak Papasyan 60
K. S. Papasyan 15
Hırant Papasyan 90
Artin Garsiyan 60
Vaganyak Kuyumcıyan 90
Onik Tarafyan 18
Leon Küdyan 15
Yegapren Arslanyan 60

toplam: 1320,5

 

13 Ocak 1915 Şumla Tercüme edilmiş şekli
Kahire’de M. Antranikyan Efendi’ye Paskalyada oynanan tiyatronun geliriyle, aylık aidatlardan oluşan toplam gelir, dört – beş yüz franktan ibarettir. Şu halde, buradan para gönderilmesi mümkün değildir. Bizim Bulgarya piyasasında Ajyo fiyatı çok yüksektir. Ajyo yüzde otuza kadar yükselmiş ve bankalarla postalar para kabul etmemeğe başlamıştır. Havâle olarak gönderilmesine de imkân bulunamadı. Marat Efendi, Mutemedyan vasıtasıyla da havâleyi yapamadı. Bundan dolayı İstanbul’a da gönderemedik. Eldeki paranın ne şekilde gönderileceği veya kullanılacağı hakkında bize kolaylık ve yol göstermenizi rica ederiz. Mümkünse Marat Efendi, Mutemedyan’a bir defa daha müracaat ediniz. Kendisi belki bize bir kolaylık gösterebilir. Saygılarımızın kabulünü rica ederiz.

Ermeni Hayır İşleri Şumla Şubesi
1 nci Başkan Kahire Genel Birliği D. Vuskeriçyan
2 nci Başkan Kâtip V. Haçaturyan
Adresi Mısır Kahire’de Mada Bey Sokağında 33 Numarada Hayır İşleri Ermeni Genel Birliği Veznedarı
M. Antranikyan Efendiye

Diğer
2
Ermeni Hayır İşleri Genel Birliği Rusçuk Şubesi
Numara Rusçuk 16 Ocak 1915
24
Kahire’de Merkez Ermeni Hayır İşleri Genel Birliği Cemiyeti Başkanı Bogos Nubar Paşa’ya Geçen seneki hesap özetleri ilişikte sunulmuştur. Bir adet de cemiyet mensuplarının isimleriyle aylık aidatlarını gösteren defter eklenmiştir. Hesap özetleri, geçen senede, bilinen gayretimizi gösterir. Daha önce, genel merkeze bilgi verildiği üzere merkezimizde değişiklik yaparak, işleri düzeltmek için elden geldiği kadar çalışılmıştır. Genel merkezden gönderilen yirmi adet genel emrin gelmesini arz ediyor ve çok teşekkürlerimizi ve mutluluğumuzu belirtiyorum. Elimizde bulunan paranın nereye gönderileceği hakkındaki emrinizi beklerken, saygılarımızı sunarız.

3 ncü Kolordu Komutanlığı Tekirdağ’dan
Sayı 29 Ağustos 1915
243
Başkomutanlığa
29 Temmuz 1915 tarih ve 2 nci Şube 6514 numaralı emir yazınıza
cevaben arz edilen yazı.
Ermenistan’ın kurtarılması ve bağımsızlığı için kurulmuş olan Ermeni
Cemiyeti hakkında gönderilen pusulada isimleri yazılı şahıslar hakkında
yerel idare ve diğer birimlerle yapılan soruşturmada, söz konusu
şahıslardan, Tekirdağ’da bulunanlarla bulunmayanların isimleri hizasına
kırmızı mürekkeple işaret konulmuş ve zikredilen defter, gerekenin yapılması
için Ek’te sunulmuştur.
3 ncü Kolordu Komutan Vekili
Tuğgeneral