SEVK EDİLEN ERMENİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILDI?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

SEVK EDİLEN ERMENİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILDI?

Osmanlı Hükûmeti
Başbakanlık
Dışilişkiler Dairesi
Sayı
829
Taşraya gönderilecek heyetler hakkında
Savunma Bakanlığına
Gizli
Askerî ve emniyetle ilgili olarak görülen lüzum üzerine bilinen yere sevkleri kararlaştırılmış olan Ermenilerin sevkleri esnasında, bulundukları yerlerde kanuna aykırı olarak işlem ve yolsuzluk yapıldığı anlaşıldığından, gerekli soruşturma yapılarak buna cesaret edenleri askerî mahkemeye vermek üzere Bursa ve Ankara illeri ile İzmit, Balıkesir, Eskişehir, Afyon, Kayseri ve Niğde sancaklarına Temyiz Mahkemesi Başkanı Hulusi Beyin başkanlığında, Danıştay üyelerinden Seyit Haşim ve Jandarma binbaşılarından Galip Beylerden; Adana, Halep ve Suriye illeri ile Maraş, Urfa ve Zor sancaklarına İstinaf Mahkemesi 1 nci Başkanı Asım Beyin başkanlığında İzmir Jandarma Bölge Müfettişi Yarbay Hüseyin Muhittin ve Ankara İl Mülkiye Müfettişi Muhtar Beylerden; Erzurum, Trabzon, Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis illeri ile Canik1 sancağına Bitlis eski valisinin başkanlığında İstanbul Asliye Mahkemesi Savcısı Nihat Bey ile Jandarma binbaşılarından Ali Naki Beyden oluşan üç heyetin gönderilmesi; söz konusu kişilere önceden Rum meselelerini araştırmaya giden heyet üyelerine verilen günlük ücret kadar ücret verilmesi ve adı geçen araştırma heyetlerine birer kâtip verilmesi ile bunlara maaşları oranında yol parası ve kırkar kuruş günlük ücret verilmesi, günlük ücretler için gerekli miktarın benzerleri gibi düşünülmeyen masraflardan ödenmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilmesi üzerine, Bakanlar Kurulunca uygun görülmüş ve ilgili dairelere tebliğ edilmiştir.
30 Eylül 1915
Başbakan adına
Müsteşar
Emin
Ermenilerin sevkleri esnasında taşraya gönderilecek heyetler.