OSMANLI DEVLETİ’NİN DİNÎ HOŞGÖRÜSÜNE BİR ÖRNEK: SURP KRİKOR LUSAVORİÇ ERMENİ KİLİSESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  17.06.2020

Yazar: ÇİSE BALTACI
Danışman: DOÇ. DR. YAHYA BAĞÇECİ
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2019)

Özet: “Kayseri’de bulunan Surp Krikor Kilisesi’nin demografik yapısının incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmada ayrıca Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermeni nüfusunun sosyo-ekonomik durumları ve aile yapısı da incelenmiştir. Giriş bölümünde Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayr-i müslimlerin eğitim öğretim hayatları, idari yaşantıları ve ibadetleri hakkında kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Birinci bölümde; 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yaşayan Ermeniler ana başlığı altında Osmanlı Devleti’nde Yaşayan Ermenilerin Nüfusu, Ermeni Göçü, Eğitim-Öğretim Hürriyetleri gibi konular incelenmiştir. İkinci Bölümde; Ermeni Kilisesi ana başlığı altında Ermeni Kilisesinin Doğuşu, Kilise Hiyerarşisi, Ermeniler İçin Kilisenin Önemi gibi konular ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi ana başlığı altında Surp Krikor’un Hayatı, Faaliyetleri, Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesinin Kuruluşu ve Sarkis Gümüşyan Okulu gibi konular analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümde ise kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma, Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi hakkında yapılan çalışmalara önemli katkılar sağlamaktadır.”