• YUSUF SARINAY – 24 N?SAN 1915’TE NE OLDU? I

  I. Dünya Sava?? s?ras?nda aralar?nda Ermeni mebuslar?n da bulundu?u bir?ok ki?inin Osmanl?’ya kar?? Rus taraf?nda sava?a kat?lmas?, 17 Nisan’da ba?layan Van isyan?n?n vehameti, Sivas’ta ba?layan isyanlar, telgraf hatlar?n?n Ermeniler taraf?ndan kesilmesi gibi gerek?elerle Osmanl? Dahiliye Nezareti 24 Nisan 1915’te bir genelge yay?nlayarak, Ta?nak, H?n?ak, Ramgavar gibi Ermeni ?rgütlerinin kapat?lmas?na, silah ve belgelerine el konulmas?na, ?rgütün…

  Tamam? i?in t?klay?n.

  Osmanl? y?neticilerine g?re 24 Nisan 1915 tutuklamalar?n?n gerek?eleri nelerdi?

 • JUSTIN McCARTHY – TAR?H YAZIMINDA ?NYARGI VE T?RKLER

  Birinci Dünya Sava?? sonras?nda Bat?’da Ermeniler ve Rumlar, Türkler aleyhine ?e?itli hikayeler anlatmaya ba?lam??lard?. Bat? kamuoyu Türkler hakk?nda bu hikayelerden besleniyordu. Türkler ise kar?? kan?t ileri sürebilecek hikaye anlatma konusunda ba?ar?s?zd?lar. Dolay?s?yla Bat?’da Ermeni meselesi tek tarafl? olarak yaz?lmaya ba?land?. Ayr?ca Hristiyanlar?n do?al olarak Müslümanlara ?nyarg? ile yakla?mas? ?ok kolayd?. Ermenilerin yapt?klar? konusunda Türkler 1970’lere…

  Tamam? i?in t?klay?n.

  ?nyarg?lar 1915 Olaylar? ile ilgili tarih yaz?m?n? nas?l etkiliyor?

 • HILMAR KAISER – AR??VLER?N T?RK-ERMEN? ?L??K?LER?NDEK? ROL?

  1915 tart??malar?n?n y?nünü de?i?tirebilecek etmenlerin ba??nda Türk askeri ar?ivleri ile Osmanl? ar?ivlerinin iyile?tirilmesi gelmektedir. Türk Hükümetinin, Devlet Ar?ivleri’nde yapt??? iyile?tirmeyi askeri ar?ivlerde de yapmas? Türk-Ermeni ?li?kilerinin seyrini de?i?tirecektir. Ar?ivler olmadan 1915 Olaylar?’n? tart??mak, ?nyarg? ve yanl?? kavramlar?n üstesinden gelmek mümkün olmayacakt?r.

  Tamam? i?in t?klay?n.

  1915 Olaylar?'n? anlamada ar?ivlerin rolü nedir?

 • SAD? ?AYCI – 1915 OLAYLARI’NIN HUKUK? KAR?ILI?I VE PARLAMENTO KARARLARI

  1948 ve sonras? yürürlü?e giren bir hukuk kavram?n?, kural?n?, ceza kural?n?, sorumluluk kural?n?, onun ?ncesine uzatman?z, etkili k?lman?z mümkün de?il. Hukuk alan?nda yap?labilecek bir?ey olmad??? i?in siyasi uyu?mazl?k ??kartmak bir strateji olarak benimsenmi?tir. “Siyasi futbol” olarak nitelendirilebilecek bu stratejinin amac?na varmas? mümkün de?ildir. Zira parlamento kararlar?n?n hukuk alan?nda hi?bir etkisi, hükmü, sonucu yoktur.

  Tamam? i?in t?klay?n.

  1915 Olaylar? konusunda al?nan parlamento kararlar?n?n hukuki a??dan ?nemi nedir?

 • HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM D?S?PL?N? VE S?YASETTE SOYKIRIM TANIMI

  “Uluslararas? Soyk?r?m ?al??malar?” ad?yla bir disiplinin ortaya ??kmas? sonucunda, bu ?al??malar? destekleyen dernekler ortaya ??km??t?r. ?al??malar?n ortak ?zelli?i ise ‘kast’a g?re de?il fiillerin sonucuna g?re tan?mlar yap?yor olmas?d?r. Hukuki kast tan?m? ile b?rak?ld???nda dünyan?n ?e?itli b?lgelerinde 700 ila 800 aras? “soyk?r?m” yap?ld??? ileri sürülebilir.

  Tamam? i?in t?klay?n.

  Soyk?r?m?n tek bir tan?m? m? var?

 • ?OCUKLAR ?LD?

  Büyük Harp’te Anadolu’da yüzbinlerce ?ocuk ?ldü. Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Arap, Gürcü, Süryani, ?erkes de?illerdi. ?ocuktular. ?ocuklar ?ldü. ?ocuklar milleti, ?ocuklar ?rk? en büyük darbeyi Birinci Dünya Sava??nda Anadolu’da ald?. Bu ?ylesine a??r bir darbeydi ki yaralar? hala sar?labilmi?, kulaklardan u?ultusu hala silinmi? de?il.

  Tamam? i?in t?klay?n.

  1914 – 1918 y?llar? aras?nda Anadolu topraklar? dünya tarihinin en a??r trajedilerinden birine sahne oluyordu.

TRUMP’A “SOYKIRIM” BASKISI

Trump

25 Ocak tarihinde Amerika’n?n ?nde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’da (WSJ) bir yaz? kaleme alan Robert Morgenthau, Amerikan Ba?kan? Donald Trump’?n cesaret g?stererek, 1915 Olaylar?’n? “soyk?r?m” olarak tan?mas? gerekti?ine dikkat ?ekti. 1913 ile 1916 y?llar? aras?nda Amerika Birle?ik Devletleri’nin Osmanl? ?mparatorlu?u’ndaki Büyükel?isi Henry Morgenthau’nun torunu olan Robert Morgenthau WSJ’deki yaz?s?nda Türkiye’nin ger?eklerle yüzle?mekten vazge?ti?ini ve takip etti?i…

Tamam? i?in t?klay?n.

WASHINGTON’DA ?EH?T D?PLOMATLAR PANEL?

Victims-of-Armenian-Terrorism

Washington D.C’de, Türk-Amerikan Y?nlendirme Komitesi taraf?ndan ger?ekle?tirilen “El?ilik Dersleri” ba?l?kl? panel kapsam?nda 1973 y?l?nda Türkiye Ba?konsolosu Mehmet Baydar ve yard?mc?s? Bahad?r Demir’in Ermeni ter?r ?rgütleri taraf?ndan ?ehit edilmeleri konusu da ele al?nd?. Toplant?da ilk s?zü alan Türkiye’nin Washington Büyükel?isi Serdar K?l??, “Ermeni ter?rü, yanl?? ve ?arp?t?lm?? bir tarih üzerinden Türk hükumetlerini ve diplomatlar?n? hedef ald?” derken…

Tamam? i?in t?klay?n.

SEVG?L? O?LUM GARABED

Ermeni Sorunu - Kitap

Edit?rlü?ünü Jonathan Varjabedian ve H. ?ükrü Il?cak’?n yapt??? “Sevgülü O?lum Garabed Mekdubun Okudum. A?lad?m, Güldüm/My Dear Son Garabed I Read Your Letter. I Cried, I Laughed” ba?l?kl? kitap Histor Press Yay?nlar?’ndan ??kt?. “Garabed Kocayan ve babas? Harutyun bir sene arayla 1912 ve 1913’te ?ok sevdikleri k?yleri Efkere’den (Kayseri) Amerika’ya g?? etmek i?in ayr?ld?klar?nda, ailelerini ve k?ylerini bir…

Tamam? i?in t?klay?n.

KERVAN 1915 SALONLARDAN ?EK?L?YOR

Kervan 1915

1915 olaylar?n? konu alan ender yerli yap?mlardan birisi olan Kervan 1915 filmi sinema salonlar?ndan ?ekiliyor. Filmin hem yazarl???n? hem de y?netmenli?ini üstlenen ?smail Güne? filmi ?ekmeye ba?lad?klar? ilk günden son güne kadar bir?ok s?k?nt? ile kar?? kar??ya kald?klar?n? ifade etse de en büyük problemin filmin vizyona girmesiyle ortaya ??kt???n? s?yledi. Türkiye’de ?nce 54, daha sonra…

Tamam? i?in t?klay?n.

LOS ANGELES’TA “SOYKIRIM BELGESEL?” TARTI?MASI

Americana

Ge?ti?imiz hafta i?erisinde Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (Armenian National Committee of America) taraf?ndan haz?rlan?lan soyk?r?m belgeselinin g?sterilmesi i?in Los Angeles’ta bulunan Americana at Brand adl? al??veri? merkezinden reklam panosu talep edilmi? ancak bu talep al??veri? merkezi y?netimi taraf?ndan belgeselin i?eri?inin fazla siyasi olmas? nedeniyle reddedilmi?ti. Bunun üzerine al??veri? merkezi y?netiminin karar?n? yeniden dü?ünmesi talebinde bulunan…

Tamam? i?in t?klay?n.

LOS ANGELES’TA ERMEN? SOYKIRIMI ANITI

pan1474122793

Amerika’n?n Los Angeles kentindeki ilk “Ermeni “Soyk?r?m? an?t? 17 Eylül’de ?ehrin merkezinde bulunan Grand Park’ta a??ld?. Vahagn Thomasian adl? Ermeni bir sanat?? ve heykelt?ra? A?r? Da??’ndan yüzy?llar ?nce ??kan lavlar?n olu?turdu?u ta?lardan birine ?ekil vererek an?t?n son halini haz?rlad?. Siyah, volkanik bir ta?tan imal edilen heykel Grand Park’ta sergilenmeye ba?lad?. Los Angeles il?e müfetti?lerinden Michael…

Tamam? i?in t?klay?n.

“THE PROMISE” V?ZYONA HAZIRLANIYOR

maxresdefault

1915 Olaylar?’n? konu alan Hollywood yap?m? “The Promise” filmi vizyone girmeye haz?rlan?yor. ?lk olarak ge?ti?imiz günlerde Toronto Film Festivali’nde g?sterilen filmin 2016’n?n son günlerinde Amerika’da da vizyona girmesi bekleniyor. 1915 Olaylar?’na Ermeni tezleri ?er?evesinde yakla?t??? belirtilen filmin y?netmenli?ini daha ?nce “Hotel Rwanda” filmiyle ad?n? duyuran Terry George yap?yor. “The Promise”in ba?rollerinde ise dünyaca ünlü akt?r…

Tamam? i?in t?klay?n.